Общи условия

Общи Условия:


1.   Посещавайки електронният магазин и използвайки предоставяните услуги, клиентите приемат Общите условия за ползване.

2.   Електронният магазин извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

3.   Всички артикули в електронния магазин  могат да се използват съгласно целите, за които са предоставени и не могат да бъдат копирани и използвани за търговски цели извън сайта.

4.   Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия, касаещи изпълнението на поръчките и използването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използването на сайта.

 Предлаганите продукти в електронния магазин се актуализират на база наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични. Някои от моделите или продуктите се изработват или доставят по поръчка.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН-МАГАЗИН „ZiZi-Shop“

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „МАРИБО 17“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин zizi-shop.com.

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин “ “ zizi-shop.com " стоки.


Чл.2. Доставчикът публикува на zizi-shop.com:

1. Описание на основните характеристики и изображения на всяка стока;

2. Продажната цена, с включен ДДС;

3. Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

4. Правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора. Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";

5. Всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която доставчикът е длъжен да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката.


Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в zizi-shop.com  стоки, Потребителят трябва да попълни електронната форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма, Потребителят е длъжен да предостави изискуемите данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни, точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.


Чл.4. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия, възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани чрез zizi-shop.com.


Чл.5. Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Цените на продуктите в електронния магазин могат да се различават от тези в търговската мрежа.


Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката се плащат чрез наложен платеж.


Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин zizi-shop.com и Потребителя.


Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката, Потребителят или третото лице - представител на Потребителя, подписва придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.


Чл.9. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в уговорения срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 

Чл.10. Доставчикът:

1. Полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална;

2. „ZiZi-Shop“не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

 

3. „ZiZi-Shop“не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

4. „ZiZi-Shop“не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

5. „ZiZi-Shop“няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

6. „ZiZi-Shop“ си запазва  правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента  на поръчката.

 

Чл.11. Потребителят се задължава:

1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

2. Да плати цената на заявената от него стока;

3. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

4. Да получи стоката;

5. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

6. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия zizi-shop.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

7. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

8. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

9. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

10. Да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

11. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

12. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

13. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.